www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

آشامیدن شراب‌ یا هر مست‌ كننده‌

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

یكی‌ از بلاهای‌ اجتماعی‌ شراب‌ است‌ كه‌ در اكثر ممالك‌ دنیا به‌ طرزدردآوری‌ رایج‌ است‌ و در مجالس‌ سیاسی‌ و برخوردهای‌ دیپلماتیك‌كشورهای‌ غیر مسلمان‌ آشامیدن‌ آن‌ شایع‌ می‌باشد. با اینكه‌ مضرات‌ وخطرات‌ آن‌ را تمام‌ یا اكثر آنان‌ كه‌ می‌آشامند می‌دانند، و جنایات‌هولناكی‌ كه‌ در اثر آشامیدن‌ شراب‌ صورت‌ می‌گیرد كم‌ نیست‌ لكن‌متأسفانه‌ بدون‌ اعتناء خود را در دامان‌ آلودگی‌ و اثرات‌ سوء دینی‌ ودنیائی‌اش‌ قرار می‌دهند. در قرآن‌ كریم‌ نهی‌ صریح‌ از آن‌ وارد و تعبیر بررجس‌ شده‌ و از كار شیطان‌ شمرده‌ گشته‌ است‌. و روایات‌ مذهبی‌ درجهات‌ مختلف‌ انواع‌ و اقسام‌ آن‌ را بررسی‌ و با حكم‌ به‌ حرمت‌ جوانب‌آن‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌.
1ـ حرمت‌ شراب‌ در تمام‌ ادیان‌ الهی‌
(1)در روایت‌ صحیح‌ از امام‌ششم (علیه السلام) وارد شده که:هیچ‌پیغمبری‌ را خداوند مبعوث‌ نكرد مگر آنكه‌ می‌دانست‌ كه‌ هنگامی‌دینش‌ را كامل‌ می‌سازد، كه‌ در آن‌ شراب‌ (مست‌ كننده‌) حرام‌ است‌. وخمر (مست‌ كننده‌) همیشه‌ حرام‌ بوده‌.
(2)ریان‌ بن‌ صلت‌ در روایت‌ صحیح‌ از امام‌ هشتم‌(علیه السلام)  آورده‌ كه‌ می‌فرمود،هیچ‌ پیغمبری‌ را خداوند مبعوث‌ نكرد مگر به‌ حرام‌ بودن‌ خمر (مست‌كننده‌) الخ‌.
(3)محمد بن‌ مسلم‌ از گفته‌ امام‌ششم(علیه السلام) ‌ ذكر كرده‌، كه‌ پیغمبر خدا فرمود،همانا اول‌ چیزی‌ كه‌ خدای‌ جل‌ جلاله‌ مرا از آن‌ نهی‌ كرد. پرستش‌ بت‌ وآشامیدن‌ خمر (مست‌ كننده‌) و سربه‌سر مردم‌ گذاردن‌ بود.
2ـ آشامیدن‌ عرق‌. شراب‌. هر مست‌ كننده‌
(4)از یكی‌ از دو امام‌ بزرگوار، امام‌ پنجم‌ و ششم‌(علیهما السلام) نقل‌ شده كه‌نافرمانی‌ خدا در هیچ‌ چیز سخت‌تر از آشامیدن‌ شراب‌ صورت‌نمی‌گیرد. كسی‌ می‌خورد، نماز واجب‌ را واگذارده‌، در حال‌ مستی‌ برمادر و دختر و خواهر خود می‌جهد.
(5)اسماعیل‌ بن‌ سیار از امام‌ ششم‌(علیه السلام)  نقل‌ كرده‌ كه‌ در جواب‌ مردی‌ كه‌ ازحضرت‌ سؤال‌ كرد، آشامیدن‌ شراب‌ بدتر است‌ یا ترك‌ نماز، حضرت‌فرمود، آشامیدن‌ شراب‌. سپس‌ فرمود، می‌دانی‌ برای‌ چه‌؟ عرض‌ كرد نه‌،فرمود برای‌ آنكه‌ به‌ جایی‌ می‌رسد كه‌ در آن‌ حال‌ خدای‌ خود رانمی‌شناسد.
و(6) مانند این‌ روایت‌ را اسماعیل‌ بن‌ سالم‌ از آن‌ حضرت‌ نقل‌ نموده‌است‌.
(7)و در روایتی‌ از ابی‌ بصیر از یكی‌ از 2 امام‌ پنجم‌ و ششم‌‌(علیهما السلام)  آورده‌ كه‌همانا خداوند برای‌ نافرمانی‌ اطاقی‌ قرار داد، و برای‌ آن‌ اطاق‌ دری‌ وبرای‌ آن‌ در قفلی‌ و كلیدی‌ برای‌ آن‌ قفل‌ قرار داده‌، پس‌ كلیه‌ نافرمانی‌،خمر است‌ (عرق‌، شراب‌، هرمست‌ كننده‌).
(8)در روایتی‌ دیگر از گفته‌ پیغمبر(صلی اللع علیه و آله و سلم) و ائمه‌ اهل‌ بیت‌(علیهم السلام) وارد شده‌ 1ـخمر سر هر گناهی‌ است‌ ب‌. شراب‌ كلید هر بدی‌ است‌ و كسی‌ كه‌استمرار بر آشامیدن‌ آن‌ دارد مانند بت‌پرست‌ است‌ و خمر (شراب‌)برترین‌ گناه‌ است‌ و آشامنده‌ آن‌ كتاب‌ خدا (قرآن‌) را تكذیب‌ می‌كند، اگركتاب‌ خدا را تصدیق‌ می‌نمود، حرامش‌ را حرام‌ می‌كرد.
(9)در روایت‌ علی‌ بن‌ جعفر از برادرش‌ امام‌ موسی‌ بن‌ جعفر‌(علیهما السلام)  وارد شده‌ كه‌هر كس‌ از خمر (شراب‌)  مست‌ شده‌ و بعد از آن‌ تا 40 روز بمیرد، خدا راملاقات‌ می‌كند همانند بت‌پرست‌.
(10) در روایاتی‌ چند معتبر دارد كه‌ ادامه‌ دهنده‌ آشامیدن‌ شراب‌ خداوند راروز قیامت‌ مانند بت‌پرست‌ ملاقات‌ می‌كند و در بعضی‌ مانند كافر.
3ـ قبول‌ نشدن‌ نماز كسی‌ كه‌ شراب‌ (هر مست‌ كننده‌ای‌) می‌آشامد
(11)در بیش‌ از 17 روایت‌ كه‌ تعدادی‌ از آنها معتبر و صحیح‌ است‌ واردشده‌ كه‌ تا چهل‌ شبانه‌ روز نماز كسی‌ كه‌ شراب‌ خورده‌ قبول‌ نمی‌شود. ودر پاره‌ای‌ از آنها دارد كه‌ یك‌ آشامیدن‌ (ولو به‌ مقدار كمی‌) این‌ اثر رادارد.
(12)و در روایت‌ ابی‌ الصحاری‌ از امام‌ ششم‌(علیه السلام)  دارد كه‌ هیچ‌ نمازی‌ ازآشامنده‌ خمر (شراب‌، مست‌ كننده‌) مادام‌ كه‌ در رگ‌های‌ او چیزی‌ ازشراب‌ باشد، قبول‌ نمی‌شود.
تذكر: معنی‌ این‌ روایات‌ نه‌ این‌ است‌ كه‌ شراب‌ خود تكلیف‌ به‌ نمازندارد و خواندن‌ و نخواندن‌ آن‌ برابر است‌، بلكه‌ اگر نخواند، تارك‌ الصلاة‌است‌ و گناه‌ ترك‌ نماز را دارد. و در روایت‌ معتبر داریم‌ كه‌ اگر در آن‌روزها نماز را رها كرده‌ نخواند عذابش‌ به‌ خاطر ترك‌ نماز دو برابرمی‌شود. پس‌ بعد از برطرف‌ شدن‌ مستی‌ اگر نماز را با شرایط‌ ودستوراتش‌ بخواند، درست‌ است‌ و گناه‌ ترك‌ نماز ندارد ولی‌ به‌ آن‌ درجه‌از قبول‌ كه‌ نماز دیگران‌ می‌رسد،  نماز وی‌ نمی‌رسد. پس‌ شراب‌خور هم‌نیز باید مانند سایر مسلمین‌ با هر گناهی‌ كه‌ مرتكب‌ می‌شوند. نماز را بایدبخوانند و هیچ‌گاه‌ نماز از آنان‌ به‌ خاطر گناه‌ ساقط‌ نمی‌شود. بلی‌ اگر كسی‌دیوانه‌ شود و از اول‌ وقت‌ نماز تا آخر وقت‌ آن‌ هرچند نماز یا هر وقت‌دیوانگی‌ ادامه‌ پیدا كند، نماز از وی‌ ساقط‌ است‌ و قضاء هم‌ ندارد.
4ـ كسی‌ كه‌ شراب‌ نیاشامد ولو برای‌ خدا باشد
(13)در احادیثی‌ متعدد وارد شده‌ كه‌ اگر برای‌ غیر خدا انسان‌ آشامیدن‌خمر (مست‌ كننده‌) را ترك‌ نماید، خداوند از رحیق‌ مختوم‌ به‌ وی‌می‌آشاماند.
(14)و در روایتی‌ دارد كه‌ اگر برای‌ خوشنودی‌ خداوند نیاشامد، خداونداو را داخل‌ بهشت‌ می‌كند و كرامتی‌ كه‌ برای‌ اولیاء خود دارد نسبت‌ به‌وی‌ نیز اجراء می‌سازد.
5ـ حال‌ شراب‌خور در روز حشر و نشر
(15)از امام‌ پنجم‌ امام‌ محمد باقر(علیه السلام)  وارد شده‌ كه‌ روز قیامت‌ شراب‌خورروسیاه‌ می‌آید، زبانش‌ از دهانش‌ بیرون‌، لعاب‌ زبانش‌ بر سینه‌اش‌می‌ریزد. و سزاوار است‌ بر خداوند كه‌ به‌ وی‌ از طینت‌ چای‌ خبال‌بنوشاند. راوی‌ می‌پرسد، چاده‌ خبال‌ چیست‌؟ می‌فرماید، چاهی‌ است‌كه‌ كثافت‌ زناكارها از آن‌ سبلان‌ دارد و در پاره‌ای (16)از روایات‌ كثافت‌ عورت‌زنان‌ بدكاره‌ تفسیر شده‌.
(17)و در روایت‌ دیگری‌ وارد شده‌ كه‌ زبانش‌ را از پشت‌ گردنش‌ درمی‌آوند.
6ـ شراب‌ را به‌ بچه‌ نوشاندن‌ یا به‌ حیوانات‌ یا به‌ كافر
(18)به‌ سه‌ طریق‌ از امام‌ ششم‌(علیه السلام) وارد شده‌ كه‌ پیغمبر خدا فرمود،همانا خدای‌ عزوجل‌ مرا رحمة‌للعالمین‌ مبعوث‌ كرد، و برای‌ از بین‌ بردن‌سازندگی‌ و نوازندگی‌ها و كارهای‌ جاهلیت‌ و بت‌ها و فرمود پروردگارم‌قسم‌ خورده‌ كه‌ هیچ‌ بنده‌ای‌ خمر (مسكر) را در دنیا نمی‌آشامد مگرآنكه‌ همانند آن‌ از حمیم‌ (آب‌ داغ‌ جهنم‌) خواهم‌ آشاماند. خواه‌ درعذاب‌ باشد یا آمرزیده‌ شده‌. و هیچ‌ بنده‌ای‌ او را به‌ پسربچه‌ یا مملوك‌(غلام‌. كنیز) نمی‌آشاماند، مگر آنكه‌ مثل‌ آنرا از حمیم‌ روز قیامت‌ به‌ وی‌می‌آشامانم‌. خواه‌ در عذاب‌ باشد یا در مغفرت‌.
(19)از امام‌ ششم‌(علیه السلام)  وارد شده‌، هر كه‌ به‌ نوزاد مست‌ كننده‌ بیاشاماند،خداوند وی‌ را از حمیم‌ خواهد آشاماند ولو آمرزیده‌ شده‌ باشد.
(20)در روایتی‌ دیگر نیز از آن‌ امام‌ بزرگوار از گفته‌ خداوند عزوجل‌ واردشده‌ كه‌ هر كس‌ خود بیاشامد یا به‌ بچه‌ای‌ كه‌ درك‌ ندارد بیاشاماند از آب‌حمیم‌ او را می‌آشامانم‌ خواه‌ در عذاب‌ باشد یا آمرزیده‌ شده‌.
(21)و در روایتی‌ حبس‌ در طینت‌ خبال‌ وارد شده‌ یا راه‌ فراری‌ برای‌ خودبیاورد.
(22)در روایتی‌ معتبر از امام‌ ششم‌(علیه السلام)  وارد شده‌ كه‌ امیرالمؤمنین‌(علیه السلام) خوش‌ نداشتند كه‌ به‌ چهارپایان‌ خمر (مست‌ كننده‌) آشاماند.
(23)در روایت‌ دیگر خود آن‌ بزرگوار خوش‌ نداشتند كه‌ به‌ بهیمه‌، گاو و یاغیر آن‌ چیزی‌ خوراند یا آشاماند كه‌ برای‌ مسلم‌ حلال‌ نیست‌.
(24)در روایت‌ عقاب‌ الاعمال‌ شیخ‌ صدوق‌(قدس سره) از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)آمده‌ كه‌ هركس‌ خمر (مست‌ كننده‌) را به‌ یهودی‌ یا نصرانی‌ یا صابی‌ یا هر كه‌ از مردم‌صله‌ بیاشاماند همانر وزر (گناه‌) آشامنده‌ را دارد.
7ـ برخورد اجتماعی‌ با شراب‌خور و رفتار با او بعد از مرگش‌
(25)در چندین‌ روایت‌ دستور از پیغمبر بزرگوار اسلام‌(صلی الله علیه و آله و سلم)آمده‌ كه‌ هر كه‌خمر (مست‌ كننده‌) را بعد از حرام‌ شدن‌ آن‌ به‌ زمان‌ من‌ بیاشامد لیاقت‌ندارد كه‌ اگر خواستگاری‌ كرد به‌ او زن‌ بدهند، ولا وساطت‌ او را بپذیرند،ونه‌ سخنش‌ را تصدیق‌ نمایند، ونه‌ وی‌ را بر امانتی‌ امین‌ بدانند و مریض‌شد او را عیادت‌ نكنند، در تشییع‌ جنازه‌اش‌ حاضر نشوند، شهادتش‌پذیرفته‌ نشود.
و (26)از گفته‌ امام‌ صادق‌(علیه السلام)  نقل‌ شده‌ كه‌ هر كه‌ دختر خود را به‌شراب‌خور تزویج‌ كند، همانند آن‌ است‌ كه‌ دخترش‌ را به‌ سوی‌ آتش‌كشانده‌ است‌.
(27)و در روایتی‌ صحیح‌ از گفته‌ پیغبر اسلام‌(صلی الله علیه و آله و سلم)دارد كه‌ كسی‌ كه‌شراب‌خور را امین‌ برای‌ امانتی‌ قرار داد، و او آنرا از بین‌ برد حقی‌ بر خداندارد كه‌ به‌ جای‌ آن‌ به‌ وی‌ بدهد یا او را مأجور سازد.
آشامیدن مست كننده
مسئله‌ 185 ـ خوردن‌ شراب‌ و هر مست‌ كننده‌ای‌ حرام‌ است‌. كم‌ باشد یازیاد. مستی‌ بیاورد یا نه‌. تنها بخورد یا با چیزی‌ دیگر آمیخته‌ ساخته‌بیاشامد. امام‌ ششم‌ حضرت‌ صادق‌ (علیه السلام)  در روایتی‌(28) معتبر فرموده‌اند:(نسبت‌ به‌ مردی‌ كه‌ به‌ قدر جرعه‌ای‌ شراب‌ آشامیده‌) 80 تازیانه‌می‌خورد و كم‌ و زیادش‌ حرام‌ است‌. و در روایتی‌(29) صحیح‌ از آن‌حضرت‌ نقل‌ شده‌ كه‌ پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرموده‌: هر چیز مست‌ كننده‌حرام‌ است‌. گفتم‌ همه‌اش‌؟ فرمود: بلی‌. جرعه‌ای‌ هم‌ از آن‌ حرام‌ است‌.
مسئله‌ 186 ـ هر چیز مست‌ كننده‌ حرام‌ است‌. و كم‌ و زیاد آن‌ فرقی‌ندارد. خواه‌ از انگور گرفته‌ شود یا از مویز یا كشمش‌ یا عسل‌ یا جو یاگندم‌ یا خرما یا ذرت‌.
مسئله‌ 187 ـ فقّاع‌ (آب‌ جو) حرام‌ است‌. كم‌ یا زیاد. مستی‌ بیاورد یا نه‌.
مسئله‌ 188 ـ هر قسم‌ شراب‌ (مست‌ كننده‌) را در آبی‌ كه‌ كمتر از كراست‌ بریزند یا بیامیزند تا مستهلك‌ شود آب‌ نجس‌ می‌شود. و آشامیدن‌آن‌ حرام‌ است‌. ولی‌ در ثبوت‌ حد اشكال‌ است‌ (بلی‌ تأدیب‌ دارد)
مسئله‌ 189 ـ آیا ضماد كردن‌ با شراب‌ و یا مالیدن‌ آن‌ بر جایی‌ از بدن‌ یاحقنه‌ (عماله‌) كردن‌ آن‌ نیز حرام‌ می‌باشد؟ محل‌ اشكال‌ است‌. بلی‌ درمورد اضطرار استفاده‌ از آن‌ جائز است‌. از امام‌ جعفر صادق‌ (علیه السلام)  درروایتی‌(30) معتبر وارده‌ شده‌ (در سؤال‌ از مردی‌ كه‌ تشنگی‌ وی‌ را به‌حدی‌ دست‌ داده‌ كه‌ بر خود می‌ترسد. فقط‌ شراب‌ برای‌ آشامیدن‌ یافته‌)به‌ اندازه‌ قوت‌ بخورد. و در خبر(31) صحیح‌ از آن‌ حضرت‌ داریم‌ كه‌فرموده‌. خدای‌ عزوجل‌ در هیچ‌ چیز حرامی‌ دواء و شفاء قرار نداده‌.
مسئله‌ 190 ـ نبیذ دو قسم‌ است‌. قسمی‌ مستی‌آور كه‌ كم‌ و یا زیاد آن‌حرام‌ است‌ و قسمی‌ كه‌ اصلاً مستی‌ نمی‌آورد (و اسمش‌ فقط‌ نبیذ است‌)حلال‌ می‌باشد. (چند دانه‌ خرما در آب‌ تلخ‌ یا شور می‌اندازند. خیسانده‌ تا مزه‌ آب‌ تغییر كند بتوانند بیاشامند)
مسئله‌ 191 ـ مشهور بین‌ علماء حلال‌ بودن‌ خرما و مویز و آب‌ آنهااست‌. اگر بجوشد. و این‌ صحیح‌ است‌. اما آب‌ انگور چنانچه‌ بجوشدحرام‌ میشود و تا دو ثلث‌ آن‌ با جوشیدن‌ از بین‌ نرود حلال‌ نمی‌شود. وچنانچه‌ قبل‌ از ذهاب‌ ثلثین‌ كسی‌ آن‌ را بیاشامد. مشهور 80 تازیانه‌گفته‌اند. ولی‌ اگر مستی‌آور نباشد. در آن‌ اشكال‌ است‌.
مسئله‌ 192 ـ بچه‌ نابالغ‌ یا دیوانه‌ كبیر. شراب‌ یا مست‌ كننده‌ای‌ بخوردحد ندارد. و انسان‌ بالغ‌ عاقل‌ مرد یا زن‌ هم‌ اگر از روی‌ فراموشی‌ یا خطا واشتباه‌ یا از روی‌ اضطرار یا اكراه‌ آشامید حد ندارد. و هم‌ چنین‌ اگر بااراده‌ و قصد و اختیار خورد و نمی‌دانست‌ حرام‌ است‌ حدی‌ بر وی‌نیست‌. ولی‌ اگر می‌دانست‌ حرام‌ است‌ لكن‌ نمی‌دانست‌ كه‌ 80 تازیانه‌ حددارد و آشامید بدون‌  اشكال‌ حد بر وی‌ جاری‌ می‌گردد.
راه‌ ثبوت‌ آشامیدن‌ مست‌ كننده‌
مسئله‌ 193 ـ آشامیدن‌ مست‌ كننده‌ به‌ اقرار و بینه‌ ثابت‌ می‌شود. و دراقرار بلوغ‌، عقل‌ و اراده‌ و اختیار و آزاد بودن‌ (بنده‌ یا كنیز نباشد) شرط‌است‌. و مشهور علماء دو بار اقرار را لازم‌ دانسته‌اند. ولی‌ اكتفای‌ به‌ یك‌بار اقرار قوی‌ است‌. و در بینه‌، شهادت‌ دو مرد عادل‌ لازم‌ است‌. وشهادت‌ زن‌ها تنها یا با شهادت‌ مردان‌ اعتبار ندارد.
مسئله‌ 194 ـ چنانچه‌ یك‌ شاهد به‌ آشامیدن‌ و دیگری‌ به‌ قی‌ء كردن‌شراب‌ (مست‌ كننده‌) شهادت‌ داد. حد جاری‌ می‌شود. ولی‌ باید احتمال‌اكراه‌ در آشامیدن‌ یا اشتباه‌ در مورد قی‌ء نباشد.
كیفر شراب‌ خوردن‌ یا هر مست‌ كننده‌
مسئله‌ 195 ـ حد آشامیدن‌ چیز مست‌ كننده‌ (شراب‌ یا هر مست‌ كننده‌دیگر) 80 ضربه‌ تازیانه‌ است‌ و هم‌ چنین‌ در آب‌ جو خوردن‌. وفرقی‌ بین‌انسان‌ آزاد و مملوك‌ (غلام‌ یا كنیز) نیست‌. پس‌ اگر غلام‌ یا كنیز نیز مست‌كننده‌ آشامید. 80 تازیانه‌ دارد.
مسئله‌ 196 ـ كافر ذمی‌ (یهودی‌، نصرانی‌، مجوسی‌) اگر آشكارا چیزمست‌ كننده‌ آشامید. حد بر وی‌ جاری‌ می‌گردد. و هم‌ چنین‌ اگر مملوك‌(بنده‌ یا كنیز) باشد 80 ضربه‌ تازیانه‌ دارد.
مسئله‌ 197 ـ در كیفر آشامیدن‌ چیز مست‌ كننده‌ فرقی‌ بین‌ مرد و زن‌نیست‌. و اگر بعد از آشامیدن‌ دیوانه‌ یا مرتد شد حد از او ساقط‌ نمی‌شود.
چگونگی‌ اجرای‌ حد
مسئله‌ 198 ـ تازیانه‌ بر مرد در حال‌ ایستادن‌ وی‌ بین‌ دو شانه‌اش‌ برهنه‌زده‌ می‌شود. و تنها عورت‌ باید پوشیده‌ باشد و بر زن‌ لباس‌هایش‌ را بر اومی‌بندند (لباس‌ بر تن‌ پوشیدن‌. بطوری‌ كه‌ تازیانه‌ ببدن‌ او اثر كند) و درحال‌ نشسته‌ حد بر وی‌ جاری‌ می‌گردد.
مسئله‌ 199 ـ هر گاه‌ دو بار به‌ سبب‌ آشامیدن‌ مست‌ كننده‌ حد خورد. بارسوم‌ كیفرش‌ كشتن‌ است‌.
مسئله‌ 200 ـ هر مسلمی‌ كه‌ شراب‌ را با اعتقاد به‌ حلال‌ بودن‌ آشامید ومی‌دانست‌ در اسلام‌ حرام‌ است‌ مرتد می‌شود. ولی‌ با آشامیدن‌ بعض‌اقسام‌ آن‌ كه‌ اهل‌ سنت‌ حلال‌ می‌دانند. اگر با اعتقاد به‌ حلال‌ بودن‌آشامید تحقق‌ ارتداد مشكل‌ است‌.
مسئله‌ 201 ـ هم‌ چنین‌ اگر می‌دانست‌ فروختن‌ شراب‌ حرام‌ است‌. بااعتقاد به‌ حلال‌ بودن‌ فروخت‌ مرتد می‌شود. و بعضی‌ از علماء گفته‌انداگر توبه‌اش‌ دادند و توبه‌ نكرد كشته‌ می‌شود. و در این‌ مسئله‌ فرقی‌ بین‌مرتد فطری‌ و ملی‌ نگذارده‌اند.
توبه‌ شراب‌ خور
مسئله‌ 202 ـ مشهور بین‌ علماء است‌ كسی‌ كه‌ مست‌ كننده‌ (شراب‌ یاچیز دیگر) را آشامیده‌ و بعد از تمام‌ شدن‌ اداء شهادت‌ شهود توبه‌ كند.حد از وی‌ ساقط‌ نمی‌شود. و چنانچه‌ قبل‌ از اقرار توبه‌ نمود. بعداً اقراركرد. حد ساقط‌ است‌. و در توبه‌ بعد از اقرار. امام‌ مخیر است‌ او را عفوكرده‌ یا حد بر وی‌ اقامه‌ نماید.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92204
امروزامروز9
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته127
این ماهاین ماه943
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92204