www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

حد لواط

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

1- در روایتی‌(1) از امام‌ ششم (علیه السلام) داریم‌ كه‌ حرمت‌ دُبُر بزرگتر از حرمت‌فرج‌ است‌. و خداوند امّتی‌ را برای‌ هتك‌ حرمت‌ دُبُر هلاك‌ كرد. و احدی‌را برای‌ حرمت‌ فرج‌ هلاك‌ ننمود.
2- در روایتی(2) معتبر (صحیح‌) از آن‌ حضرت‌ از گفته‌ پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)واردشده‌ هر كه‌ با پسری‌ جمع‌ شود. روز قیامت‌ جنب‌ می‌آید. آب‌ دنیا او راپاكیزه‌ نمی‌سازد. و خشم‌ خداوند بر او است‌. و وی‌ را لعنت‌ فرموده‌جهنّم‌ را برایش‌ آماده‌ ساخته‌. و بدجایی‌ است‌. سپس‌ فرمود. مرد بر مردسوار شده‌. عرش‌ به‌ این‌ جهت‌ به‌ لرزه‌ می‌افتد.
3- در روایتی‌(3) معتبر (به‌ همین‌ سند) از آن‌ حضرت‌ از گفته‌ پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد است‌ كه‌ مرد خود را تمكین‌ می‌دهد. خداوند وی‌ رابر پل‌ جهنم‌حبس‌ كرده‌ تا از حساب‌ مردم‌ فارغ‌ شود. سپس‌ دستور داده‌ می‌شود وی‌را به‌ جهنم‌ انتقال‌ داده‌. در هر طبقه‌ از طبقات‌ جهنّم‌ عذاب‌ شده‌ تا به‌ پائین‌آن‌ برسد و از آن‌ بیرون‌ نمی‌آید.
4- در روایتی(4)‌ متعدّد وارد شده‌ بر استبرق‌ بهشت‌ و حریر آن‌ نخواهدنشست‌ كسی‌ كه‌ دُبُر خود را در اختیار دیگری‌ قرار می‌دهد.
5- در پاره‌ای‌ روایات‌. لواط‌ را ما دون‌ دبر (بین‌ دوران‌) و دبر را كفر شمرده‌(یعنی‌ لواط‌ در آن‌ را).(5)
6- در روایتی‌ از گفته‌ امام‌ صادق(علیه السلام)وارد شده‌ كه‌ پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:هر كس‌ پسر بچه‌ای‌ را از روی‌ شهوت‌ ببوسد. خداوند روز قیامت‌ او رالگامی‌ از آتش‌ زند.(6)
7- در عقاب‌ الاعمال(7) شیخ‌ صدوق‌  روایت‌ كرده‌. هر آنكس‌ با زنی‌در دبر به‌ حرام‌ جماع‌ كند یا با مردی‌ یا پسری‌. خداوند روز قیامت‌ او راگندتر از جیفه‌ محشور می‌كند كه‌ مردم‌ از وی‌ در آزار باشند. تا داخل‌جهنم‌ گردد. و در روایتی‌ معتبر از امام‌ جعفر صادق‌ 7 وارد شده‌ ازگفته‌ پیغمبر مردی‌ كه‌ لواط‌ دهد. خداوند وی‌ را بر پل‌ جهنم‌ نگاه‌می‌دارد تا از حساب‌ خلایق‌ فارغ‌ شده‌. سپس‌ او امر می‌شود او را به‌جهنم‌ برده‌ در هر طبقه‌ای‌ عذاب‌ می‌شود. تا به‌ ته‌ جهنم‌ برسد و از آنجابیرون‌ نیاید.
مسئله‌ 108 ـ لواط‌. عبارت‌ از جماع‌ مرد یا پسر با مردی‌ یا پسری‌ است‌.
مسئله‌ 109 ـ لواط‌ به‌ چهار بار اقرار انسان‌ با شرایطی‌ كه‌ در مورد زنامسئله‌ 17 ـ 18 گفته‌ شد و هم‌ چنین‌ به‌ شهادت‌ چهار مرد عادل‌ ثابت‌می‌شود. خواه‌ نسبت‌ به‌ فاعل‌ باشد یا مفعول‌
مسئله‌ 110 ـ اگر عاقلی‌ با دیوانه‌ای‌ لواط‌ كرد یا نا بالغی‌ با مردی‌ بالغ‌،دیوانه‌ حد ندارد و نابالغ‌ تأدیب‌ می‌شود. و حد بر عاقل‌ و بالغ‌ جاری‌می‌گردد.
حد فاعل‌
مسئله‌ 111 ـ لواط‌ اگر به‌ فرو بردن‌ آلت‌ ولو كمتر از مقدار حشفه‌ در دبرمفعول‌ باشد. و فاعل‌، بالغ‌. عاقل‌ بوده‌ با اختیار این‌ كار را كرد. حد آن‌ كشتن‌به‌ یكی‌ از پنج‌ طریق‌ است‌. اول‌، با شمشیر ضربت‌ به‌ گردن‌ وی‌ وارد آوردن‌.دوم‌، دست‌ و پا بسته‌ از بالای‌ كوهی‌ وی‌ را بیندازند. سوم‌، در آتش‌بسوزانند. چهارم‌، سنگسار كنند. پنجم‌ دیواری‌ بر وی‌ بیندازند. وبعضی(8) فرق‌ بین‌ فاعل‌ محصن‌ و غیر او گذارده‌. غیر محصن‌ مانند زنا.تازیانه‌ می‌خورد. لكن‌ بقیه‌ فقهاء فرقی‌ بین‌ این‌ دو نگذارده‌ و هر یك‌ از پنج‌قسم‌ حد را برای‌ هر دو گفته‌اند.
مسئله‌ 112 ـ چنانچه‌ لواط‌ بدون‌ فرو بردن‌ آلت‌ باشد. در حد آن‌ چند قول‌است‌. اول‌، قول‌ مشهور علماء كه‌ 100 تازیانه‌ است‌. دوم‌، در محصن‌سنگسار و در غیر آن‌ 100 تازیانه‌ (احصان‌ در مسئله‌ 59 شرح‌ داده‌ شد).سوم‌. كشتن‌ در هر دو قسم‌. و گفته‌ مشهور اظهر واضح‌ است‌. و در موردغلام‌ تازیانه‌ نصف‌ می‌شود. (50 ضربه‌)
حد مفعول‌
مسئله‌ 113 ـ كسی‌ كه‌ لواط‌ می‌دهد در صورت‌ فرو رفتن‌ آلت‌ در دبر وی‌به‌ یكی‌ از سه‌ طریق‌ كشته‌ می‌شود. و فرقی‌ بین‌ محصن‌ و غیر آن‌ نیست‌.اول‌، به‌ زدن‌ گردن‌. دوم‌، سنگسار. سوم‌، به‌ آتش‌ سوختن‌. و چنانچه‌ به‌ طرزاول‌ كشته‌ شد. بعداً او را می‌سوزانند.
مسئله‌ 114 ـ اگر لواط‌ بدون‌ فرو بردن‌ آلت‌ در بر مفعول‌ بوده‌ 100 تازیانه‌حد دارد.
مسئله‌ 115 ـ دو مرد بالغ‌ و یا یك‌ بالغ‌ و یك‌ پسر نابالغ‌، یا دو زن‌ یا یك‌ زن‌و یك‌ دختر نابالغ‌. اگر برهنه‌ در یك‌ لباس‌ (پوشش‌) یا یك‌ لحاف‌ بخوابندحرام‌ است‌. و هم‌ چنین‌ زن‌ با مردی‌ غیر شوهر. و در حد آن‌ چند قول‌ است‌.اول‌، مشهور بین‌ علماء تأدیب‌ و گوشمالی‌ دادن‌ از 30 تازیانه‌ تا 99 تازیانه‌.به‌ نظر حاكم‌ شرع‌ (مجتهد عادل‌). دوم‌ گفته‌ شیخ‌ مفید اعلی‌ الله مقامه‌ است‌كه‌ از 10 تا 99 تازیانه‌ فرموده‌. و بعضی‌ این‌ قسم‌ را مخصوص‌ زن‌ و مرد (كه‌مرد شوهر نباشد) و برهنه‌ با هم‌ در یك‌ لباس‌ یا یك‌ لحاف‌ باشند دانسته‌.لكن‌ اصح‌ 99 تازیانه‌ است‌.
مسئله‌ 116 ـ در حد لواط‌ (باشرایط‌) فرقی‌ بین‌ مرد مسلم‌ و غیر مسلم‌نیست‌.
مسئله‌ 117 ـ هرگاه‌ فاعل‌ لواط‌ یا مفعول‌ توبه‌ كرد و لواط‌ با اقرار ثابت‌ شده‌باشد. امام‌ حق‌ عفو دارد. و مشهور بین‌ علماء این‌ است‌ كه‌ اگر توبه‌ قبل‌ ازشهادت‌ شهود باشد نیز موجب‌ سقوط‌ حد است‌. و اگر بعد از آن‌ باشد. حدساقط‌ نمی‌شود.
مسئله‌ 118 ـ اگر لواط‌ فرض‌ مسئله‌ (112) تكرار شد. و دو بار حد جاری‌شد. با رسوم‌ كیفر آن‌ كشتن‌ است‌. خواه‌ نسبت‌ به‌ فاعل‌ باشد یا مفعول‌.
مسئله‌ 119 ـ چنانچه‌ لواط‌ به‌ اقرار ثابت‌ شد و موجب‌ سنگسار باشد.بسبب‌ انكار. مانند باب‌ زنا سنگسار از او ساقط‌ می‌گردد.
مسئله‌ 120 ـ یكی‌ از فاعل‌ و مفعول‌ یا هر دوی‌ آنها اگر اهل‌ ذمه‌ باشند(یهودی‌، نصرانی‌، مجوسی‌) و مرافعه‌ نزد ما آورده‌ شد. حاكم‌ شرع‌ مخیراست‌ آنان‌ را به‌ ملّت‌ خودشان‌ رد كرده‌ تا حد جاری‌ كنند. و یا با آنان‌ مانندمسلم‌ رفتار. كرده‌ حكم‌ اسلام‌ را درباره‌ آنان‌ اجرا كند.
مسئله‌ 121 ـ كیفر لواط‌ با مرده‌. همانند كیفر لواط‌ با زنده‌ است‌. و احتمال‌زیادتی‌ از حد برای‌ انجام‌ عمل‌ با مرد نیز هست‌.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92199
امروزامروز4
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته122
این ماهاین ماه938
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92199