www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

حد زنا و اقسام‌ آن‌

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مسئله‌ 38 ـ حد زنا نسبت‌ به‌ زانی‌ و زانیه‌ مختلف‌ است‌ و بر چند قسم‌می‌باشد:
1 ـ كشتن‌ است‌ كه‌ در سه‌ مورد این‌ حد ثابت‌ است‌. 1 ـ مرد یا زن‌ با كسی‌كه‌ با او محرم‌ است‌ و همسر نمی‌باشد زنا كند. مانند خاله‌ و پسر خواهر،عمه‌، پسر برادر، برادر با خواهر و امثال‌ اینها. كشتن‌ زانی‌ و زانیه‌ (با شرایط‌گذشته‌) لازم‌ می‌شود. و ضربت‌ با شمشیر بر گردن‌ وارد بیاید و باید نفوذكند وگرنه‌ جائز نیست‌. و آیا تازیانه‌ به‌ وی‌ زده‌ شده‌ بعداً او را می‌كشند یاتازیانه‌ ندارد؟ مشهور اول‌ است‌. ولی‌ خالی‌ از بحث‌ نیست‌.
مسئله‌ 39 ـ مشهور در محرم‌، محرم‌ نسبی‌ است‌. و شامل‌ محرم‌ به‌ واسطه‌تزویج‌ (مانند مادر زن‌ یا دخترش‌ یا زن‌ پسر) یا بسبب‌ شیردادن‌ مانندخواهر شیری‌ و مادر و خاله‌ و عمه‌ شیری‌ نمی‌شود. لكن‌ عدم‌ شمول‌ خالی‌از اشكال‌ نیست‌.
مسئله‌ 40 ـ محرم‌ در محل‌ بحث‌ شامل‌ زنی‌ كه‌ سبب‌ ـ لعان‌ ـ بر شوهرش‌حرام‌ دائمی‌ شده‌ یانه‌بار طلاق‌ گرفته‌ نمی‌شود و همچنین‌ شامل‌ خواهركسی‌ كه‌ مرد با او لواط‌ كرده‌ یا دختر و مادر وی‌ نمی‌شود و همچنین‌ زنی‌ كه‌در عدّه‌ با او زنا كرده‌ یا در حال‌ شوهر داشتن‌ و یا در حال‌ حرام‌ وی‌ را ـعمداً عالماً ـ تزویج‌ كرده‌ (كه‌ حرام‌ دائمی‌ است‌) نمی‌شود. پس‌ زنا با یكی‌ ازاینها كار از این‌ نظر حكم‌ كشتن‌ ندارد.
مسئله‌ 41 ـ ظاهراً این‌ حكم‌ شامل‌ محرمی‌ كه‌ با تزویج‌ باطل‌ محرم‌ انسان‌باشد نیز می‌شود. بنابراین‌ اگر كسی‌ با مادر خود كه‌ از زنا مادر وی‌ شده‌ یاخواهر یا دختر یا عمه‌ و خاله‌ زنایی‌ زنا كند حكم‌ از دو طرف‌ كشتن‌ است‌.
مسئله‌ 42 ـ در این‌ حكم‌ شرط‌ نیست‌ كه‌ مرد یا زن‌ كه‌ با محرم‌ خود زناكرده‌ محصن‌ یا محصنه‌ باشد و هم‌ چنین‌ فرقی‌ بین‌ زن‌ و مرد آزاد یا غلام‌ وكنیز و مسلم‌ و كافر نیست‌. مگر آنكه‌ تزویج‌ با محارم‌ در مذهبش‌ جائزباشد مانند مجوس‌.

دوم‌ از موارد كشتن‌ زناكار

مسئله‌ 43 ـ هرگاه‌ مردی‌ از اهل‌ كتاب‌ (یهودی‌، نصرانی‌. مجوسی‌) با زن‌مسلم‌ زنا كند. خواه‌ همسر دارد یا ندارد كشتن‌ لازم‌ است‌. اما زن‌ مسلم‌ اگرهمسر ندارد كشته‌ نمی‌شود و چنانچه‌ كافر از ترس‌ كشتن‌ اسلام‌ آوردكشتن‌ وی‌ ساقط‌ نمی‌شود. و این‌ حكم‌ شامل‌ سایر كفار نیز می‌باشد.

سوم‌

مسئله‌ 44 ـ اگر مردی‌ زنی‌ را وادار به‌ زنا با وی‌ كرد (یعنی‌ او را اكراه‌نمود) كشته‌ می‌شود. خواه‌ مرد دارای‌ همسر باشد یا نباشد.
قسم‌ دوم‌ از حد زنا رجم‌ (سنگسار) است‌. رجم‌ در دو مورد است‌.
مسئله‌ 45 ـ چنانچه‌ با زن‌ پدر خود زنا كند سنگسار می‌شود. خواه‌ زن‌داشته‌ باشد یا نه‌. ولی‌ زنا با زن‌ پسر یا كنیز پدر این‌ حكم‌ را ندارد. و هم‌چنین‌ اگر زنا در حالی‌ واقع‌ شد كه‌ پدر مرده‌ یا زن‌ خود را طلاق‌ داده‌ حق‌رجوع‌ ندارد. سنگسار نمی‌شود.
مسئله‌ 46 ـ مرد زانی‌ اگر محصن‌ باشد سنگسار می‌شود و هم‌ چنین‌ زن‌زانیه‌.

كیفر سوم‌ زنا

مسئله‌ 47 ـ مشهور بین‌ علماء این‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ مرد محصن‌ یا زن‌محصنه‌ زناكار پیر باشد. قبل‌ از سنگسار تازیانه‌ نیز بر وی‌ زده‌ می‌شود.
مسئله‌ 48 ـ چنانچه‌ مرد زانی‌ محصن‌ یا زن‌ زانیه‌ محصنه‌ جوان‌ باشند.تازیانه‌ بر آنها نواخته‌ نمی‌شود. تنها سنگسار می‌گردند.

كیفر چهارم‌ زنا

مسئله‌ 49 ـ مرد كه‌ عقد تزویج‌ بسته‌ و هنوز زفاف‌ نكرده‌ و زن‌ دیگر هم‌ندارد. اگر زنا كرد پیر یا جوان‌ سه‌ چیز بر وی‌ لازم‌ می‌آید. اول‌ تازیانه‌. دوم‌.چیدن‌ موی‌ سر یا تراشیدن‌ آن‌. سوم‌. یكسال‌ تبعید. و بعضی‌ این‌ حكم‌ رانسبت‌ به‌ مردی‌ كه‌ عقد نبسته‌ تعمیم‌ داده‌ ولی‌ این‌ گفته‌ ضعیف‌ است‌.
مسئله‌ 50 ـ تبعید بعد از تازیانه‌ خوردن‌ از محل‌ سكونت‌ است‌.
مسئله‌ 51 ـ مشهور بین‌ علماء در فرض‌ مسئله‌ 49 ثبوت‌ تازیانه‌ و سقوط‌چیدن‌ موی‌ سر از زن‌ زانیه‌ است‌ كه‌ عقد بسته‌ و زفاف‌ نكرده‌ و هم‌ چنین‌تبعید را درباره‌ وی‌ نگفته‌اند. و تبعید نسبت‌ به‌ زن‌ محل‌ اشكال‌ است‌. گرچه‌بعض‌ بزرگان‌ آن‌ را ثابت‌ دانسته‌. ولی‌ بعید نیست‌.
مسئله‌ 52 ـ در بعض‌ روایات‌ صحیحه(15) جدا كردن‌ مرد از زن‌ عقدبسته‌ خود در فرض‌ مسئله‌ 49 است‌. لكن‌ این‌ حكم‌ تأدیبی‌ است‌ و الزام‌ندارد.
مسئله‌ 53 ـ اگر مرد محصنی‌ با دختری‌ نا بالغ‌ یا زنی‌ دیوانه‌ زنا كردسنگسار می‌شود و دختر بچه‌ تأدیب‌ شده‌ و بر دیوانه‌ چیزی‌ نیست‌.
مسئله‌ 54 ـ زنی‌ كه‌ بالغه‌ عاقله‌ باشد با بچه‌ نابالغ‌ زنا كرد. حد بر او ثابت‌است‌ ولی‌ اگر محصنه‌ باشد سنگسار نمی‌شود. لكن‌ اگر تن‌ بزنای‌ به‌ دیوانه‌بالغ‌ داد سنگسار می‌گردد.
مسئله‌ 55 ـ چنانچه‌ زن‌ یا مرد عاقل‌ بعد از زنا دیوانه‌ شد. حدی‌ كه‌ بسبب‌زنا ثابت‌ شده‌ ساقط‌ نمی‌گردد.

پنجمین‌ كیفر زنا

مسئله‌ 56 ـ غلام‌ یا كنیز اگر زنا كرد 50 تازیانه‌ بر او نواخته‌ می‌شود.جوان‌ باشد یا پیر همسر داشته‌ باشد یا نه‌. خواه‌ دخول‌ به‌ همسر كرده‌ باشدیا نه‌. و در زنای‌ مملوك‌ (غلام‌ و كنیز) سنگسار، تبعید. چیدن‌ موی‌ سرنیست‌.
مسئله‌ 57 ـ اگر یكی‌ از آنها (غلام‌ یا كنیز) هشت‌ بار زنا كرد و در هر بارحد بر وی‌ جاری‌ شد. در زنای‌ بعدی‌ سنگسار می‌شود.

ششمین‌ كیفر زنا

مسئله‌ 58 ـ چنانچه‌ مثلاً نصف‌ غلام‌ یا كنیز باشد و نصف‌ آزاد و زنا كرد.سنگسار نمی‌شود حتی‌ با احصان‌. و به‌ اندازه‌ سهم‌ آزادی‌ تازیانه‌ آزاد و به‌اندازه‌ سهم‌ بندگی‌ سهم‌ بنده‌ یا كنیز را می‌خورد. كه‌ در فرض‌ بالا 75 تازیانه‌است‌.
زنای‌ محصن‌ یا محصنه‌ كه‌ در زنا سنگسار می‌شود. (و معنی‌ احصان‌)
مسئله‌ 59 ـ احصان‌ در مرد بعد از بلوغ‌ و عقل‌ و آزاد بودن‌ (بنده‌ نباشد)چند شرط‌ دیگر نیز دارد. اول‌. زن‌ عقدی‌ یا كنیز داشته‌ باشد. دوم‌. دخول‌ به‌زن‌ یا كنیز در حال‌ بلوغ‌ و عقل‌ كرده‌ باشد (و بعید نیست‌ دخول‌ در دبر هم‌كافی‌ باشد) سوم‌. جماع‌ با زن‌ عقدی‌ یا كنیز باشد. پس‌ اگر جماع‌ با زنی‌ به‌شبهه‌ صورت‌ گرفت‌ یا زن‌ به‌ مدخول‌ بها صیغه‌ بود. احصان‌ محقق‌نمی‌شود. حتی‌ اگر شرط‌ چهارم‌ نیز در مورد آن‌ موجود باشد. چهارم‌. نزدیكی‌ با زن‌ عقدی‌ یا كنیز هرگاه‌ بخواهد برایش‌ ممكن‌ باشد (صبح‌ و شام‌)
مسئله‌ 60 ـ چنانچه‌ مرد راننده‌ ماشین‌، قطار، خلبان‌ هواپیما یا كاپیتان‌كشتی‌ و یا مهماندار و یا كمك‌ راننده‌ یا كمك‌ خلبان‌ یا مانند اینها باشد. وساعاتی‌ چند از شب‌ یا روز در مسافرت‌ است‌ سپس‌ به‌ منزل‌ برمی‌گردد. آیازنای‌ وی‌ در سفر زنای‌ محصن‌ می‌باشد؟ محل‌ اشكال‌ است‌. مگر آنكه‌ یكی‌دو سه‌ روز به‌ طول‌ انجامد وگرنه‌ با صبح‌ سفر رفتن‌ و عصر برگشتن‌ حال‌وی‌ مانند مستخدمین‌ ادارات‌ یا شركت‌ها یا كسبه‌ یا تجار است‌ كه‌ صبح‌ سركار خود رفته‌ و عصر یا سر شب‌ بر می‌گردند. كه‌ زنای‌ آنان‌ زنای‌ محصن‌است‌.
مسئله‌ 61 ـ زندانی‌ اگر شب‌ دسترسی‌ به‌ زن‌ خود دارد و روز ندارد. یابالعكس‌ آیا احصان‌ در حق‌ وی‌ صدق‌ می‌كند؟ محل‌ اشكال‌ است‌. و محصن‌نبودن‌ قوی‌ است‌. و هم‌ چنین‌ اگر رسیدن‌ به‌ زن‌ برای‌ او میسر است‌ لكن‌ زن‌مرضی‌ دارد كه‌ مرد از نزدیك‌ شدن‌ به‌ وی‌ متنفر است‌. یا برای‌ زن‌ همبسترشدن‌ ضرر دارد. چنانچه‌ طول‌ بكشد تحقق‌ احصان‌ مشكل‌ است‌ و اگر طول‌نكشد. مانند ایام‌ عادت‌ محصن‌ گفته‌ می‌شود.
مسئله‌ 62 ـ تحقق‌ احصان‌ اگر هفته‌ای‌ دو بار مسافرت‌ می‌رود یا سه‌ روزدر سفر چهار روز در حضر است‌ بعید نیست‌. اگر چه‌ مشكل‌ است‌ وهمچنین‌ زندانی‌ كه‌ هفته‌ای‌ یك‌ روز دسترسی‌ به‌ زن‌ خود ولو یك‌ شب‌دارد. خصوصاً اگر توانایی‌ جماع‌ در هفته‌ای‌ بیش‌ از یكی‌ دو بار ندارد.
مسئله‌ 63 ـ علامه‌ حلی‌ اعلی‌ الله مقامه‌ شرطی‌ دیگر برای‌ احصان‌ اضافه‌فرموده‌. آن‌ صحیح‌ بودن‌ عقد است‌. پس‌ اگر زن‌ را عقد باطل‌ بسته‌ یا كنیزی‌به‌ نحو باطل‌ خریده‌ و با آنها جماع‌ كرد. احصان‌ حاصل‌ نشده‌. گرچه‌ درصورت‌ جهل‌؛ مهر و عدّه‌ واجب‌ و فرزند به‌ وی‌ ملحق‌ می‌شود. و در واقع‌این‌ شرط‌ اضافه‌ نیست‌. بلكه‌ به‌ شرط‌ سوم‌ بر می‌گردد.
احصان‌ نسبت‌ بزن‌
مسئله‌ 64 ـ ظاهر كلمات‌ علماء تساوی‌ زن‌ با مرد در شرایط‌ احصان‌است‌. بنابراین‌. اول‌ بلوغ‌، دوم‌ عقل‌، سوم‌ آزاد بودن‌، چهارم‌ شوهر داشتن‌،پنجم‌ بعد از بلوغ‌ با شوهر همبستر شدن‌، ششم‌ دائمی‌ بودن‌ تزویج‌ شرط‌است‌. بعلاوه‌ دسترسی‌ وی‌ به‌ مرد خود صبح‌ و عصر صبح‌ و شام‌ یا با اوبودن‌ لازم‌ است‌. ولی‌ در احصان‌ زن‌ شرط‌ نیست‌. كه‌ هرگاه‌ اراده‌ همبسترشدن‌ كرد مرد بپذیرد. بلی‌ شرطی‌ در احصان‌ زن‌ معتبر است‌ كه‌ در مرد لازم‌نیست‌. و آن‌ در حالی‌ كه‌ شرایط‌ قبلی‌ همه‌ محقق‌ شده‌ باشد. جماع‌ مرد بااوست‌ پس‌ اگر با كودكی‌ نابالغ‌ زنا كرد. زنای‌ محصنه‌ نیست‌ و هم‌ چنین‌ اگرشوهرش‌ نابالغ‌ باشد گرچه‌ به‌ وی‌ دخول‌ هم‌ كرده‌ زنای‌ وی‌ زنای‌ محصنه‌به‌ حساب‌ نمی‌آید.
مسئله‌ 65 ـ زنی‌ كه‌ در عدّه‌ طلاق‌ رجعی‌ است‌ مادام‌ كه‌ عدّه‌ وی‌ تمام‌نشده‌ زنای‌ او و زنای‌ مرد با تحقق‌ سایر شرایط‌ زنای‌ احصان‌ است‌ كه‌ حدآن‌ سنگسار می‌باشد. و هرگاه‌ زنا بعد از تمام‌ شدن‌ عدّه‌ صورت‌ گرفت‌ یازن‌ در عدّه‌ طلاق‌ بائن‌ یا در عدّه‌ وفات‌ (مرگ‌ شوهر) زنا كرده‌ زنای‌ احصان‌نیست‌ و سنگسار نمی‌شود. ولی‌ مرد هنگامی‌ زنایش‌ زنای‌احصان‌ نیست‌ كه‌ با تمام‌ شدن‌ عدّه‌ زنی‌ دیگر یا كنیز در اختیار نداشته‌ باشدو در آن‌ حال‌ زنا كند.
مسئله‌ 66 ـ اگر طلاق‌ خلعی‌ بود زن‌ از احصان‌ بیرون‌ می‌رود. اگرچه‌ درایام‌ عدّه‌ ببذل‌ خود رجوع‌ كند. بلی‌ اگر بعد از رجوع‌ زن‌ ببذل‌ مرد به‌ تزویج‌خود رجوع‌ نماید و با زن‌ همبستر شود بعداً زنا كند زنای‌ احصان‌ است‌. وچنانچه‌ رجوع‌ بدون‌ دخول‌ بود یا عدّه‌ طلاق‌ تمام‌ شده‌. دوباره‌ وی‌ راتزویج‌ نمود و زن‌ یا كنیزی‌ ندارد قبل‌ از همبستر شدن‌ زنا كند. زنای‌ احصان‌نبوده‌ سنگسار نمی‌شود. .
مسئله‌ 67 ـ مرد اگر مرتد فطری‌ شد. از احصان‌ خارج‌ می‌شود. ولی‌ درمرتد ملی‌ تأمل‌ است‌.
مسئله‌ 68 ـ زنی‌ كه‌ زنا كرده‌ با زن‌ یا زنان‌ دیگری‌ اشتباه‌ شد. حد برهیچكدام‌ جاری‌ نمی‌گردد. ولی‌ زناكار با زناكار دیگری‌ اشتباه‌ شد و حد هردو یكی‌ است‌. هر دو حد می‌خورند. و اگر حد مختلف‌ باشند حد كم‌ بر هردو جاری‌ شده‌ اضافه‌ ساقط‌ می‌گردد.
مسئله‌ 69 ـ چنانچه‌ یكی‌ از اهل‌ ذمه‌ (یهودی‌، نصرانی‌، مجوسی‌) زنا كردو دارای‌ شرایط‌ احصان‌ باشد و برای‌ اجرای‌ حد به‌ ما مراجعه‌ شد سنگسارمی‌شود.
مسئله‌ 70 ـ كور اگر زنا كرد زن‌ یا مرد. مانند چشم‌دار حد می‌خورد. و هم‌چنین‌ لال‌ و گنگ‌ و سایر كسانی‌ كه‌ نقص‌ عضو یا نقص‌ قوی‌ دارند. حتی‌ باتحقق‌ شرایط‌ احصان‌ سنگسار می‌شوند. و بیماری‌ كه‌ حد وی‌ سنگسارنیست‌ و باید تازیانه‌ بخورد. با چوب‌ خرمایی‌ (در بعضی‌ نقاط‌ پنگ‌ گفته‌می‌شود) كه‌ دارای‌ صد رشته‌ است‌ یكبار او را حد می‌زند و این‌ هفتمین‌قسم‌ حد است‌.
مسئله‌ 71 ـ حیض‌ زن‌ مانع‌ از اجرای‌ حد نمی‌شود. لكن‌ زن‌ مستحاضه‌ای‌كه‌ حد وی‌ كشتن‌ یا سنگسار نباشد. تا خون‌ از وی‌ قطع‌ نشده‌ نباید حدبخورد. و هم‌ چنین‌ زن‌ زائو اگر بر وی‌ بترسند یا آنكه‌ سرپرستی‌ بچه‌ خودرا عهده‌ دارد. خواه‌ حد وی‌ كشتن‌ باشد یا سنگسار یا تازیانه‌ خوردن‌.
مسئله‌ 72 ـ در فرض‌ مسئله‌ 70، 71 ملاد حال‌ اقامه‌ حد است‌. گرچه‌ قبلاًدر حال‌ زنا كور یا ناقص‌ الخلقه‌ و یا حائض‌ و... نباشد. بلی‌ اگر در حال‌دیوانگی‌ زنا صورت‌ گرفت‌ سپس‌ عاقل‌ شد حد از وی‌ ساقط‌ است‌.
مسئله‌ 73 ـ اگر كسی‌ چند بار زنا كرد. و مانند هم‌ یك‌ حد دارند یك‌ حدبر وی‌ جاری‌ می‌شود. مگر آنكه‌ بعد از اجرای‌ حد دوباره‌ زنا كند. كه‌ حدزنای‌ اخیر نیز بر او اجراء می‌شود. ولو مانند حد گذشته‌ باشد. و اگر حدزناهای‌ متعدد یكسان‌ نباشد یكی‌ بیشتر است‌. حد بیشتر را می‌خورد. و اگربا هم‌ فرق‌ دارند همه‌ بر وی‌ جاری‌ می‌گردد. مثلاً اگر در حال‌ همسر نداشتن‌زنا كند و بعد از همسردار شدن‌ نیز با شرایط‌ احصان‌ زنا كرد تازیانه‌ برای‌زنای‌ بی‌همسر و سنگسار برای‌ زنای‌ احصان‌ بر وی‌ جاری‌ می‌شود.
مسئله‌ 74 ـ مشهور بین‌ علماء این‌ است‌ كه‌ اگر سه‌ بار زنای‌ تازیانه‌داركرد و حد خورد در مرتبه‌ بعدی‌ باید كشته‌ شود. مرد باشد یا زن‌. و این‌ گفته‌معتبر و صحیح‌ است‌.
مسئله‌ 75 ـ چنانچه‌ غلامی‌ ذمّی‌ (یهودی‌، نصرانی‌، مجوسی‌) با زنی‌مسلم‌ زنا كرد یا با یكی‌ از محارم‌ خود (و حلال‌ نمی‌دانست‌) یا با اكراه‌ كردن‌با زنی‌ زنا كرد یا با زن‌ پدر خود. آیا مانند مرد مسلم‌ كشته‌ می‌شود یا فقط‌ 50ضربه‌ تازیانه‌ می‌خورد؟ دو احتمال‌ است‌. و بعید نیست‌ در بعض‌ صوركشته‌ شود.
مسئله‌ 76 ـ زن‌ آبستن‌ كه‌ باید سنگسار شود تا وضع‌ حمل‌ و شیر(آغوزی‌) به‌ بچه‌ دادن‌ حد وی‌ تأخیر می‌افتد. و هم‌ چنین‌ اگر باید تازیانه‌بخورد و ترس‌ صدمه‌ رسیدن‌ به‌ بچه‌ است‌ كه‌ در رحم‌ می‌باشد. بعد از وضع‌حمل‌ اگر سرپرستی‌ برای‌ بچه‌ یافت‌ نشد. آیا حد تأخیر می‌افتد. یا حتی‌ باوجود سرپرست‌؟ دو احتمال‌ است‌.
مسئله‌ 77 ـ اگر احتمال‌ آبستن‌ بودن‌ در زن‌ داده‌ شد. ولی‌ ادعاء ندارد. حدزنا به‌ تأخیر نمی‌افتد. (ولی‌ اولی‌ بررسی‌ است‌)
مسئله‌ 78 ـ امام‌ در اجرای‌ حد نسبت‌ بدو كافر (یهودی‌، نصرانی‌،مجوسی‌) كه‌ زنا كرده‌اند و ثابت‌ شده‌. مخیر است‌. حد زنا را بر آن‌ دو اجرانموده‌ یا آنان‌ را به‌ اهل‌ ملّت‌ خودشان‌ واگذارده‌ كه‌ حد بر آنان‌ اجراء نمایند.
مسئله‌ 79 ـ در سرزمین‌ دشمن‌ حد زنا یا جنایتی‌ دیگر جاری‌ نمی‌گردد.(مبادا كه‌ تعصب‌ وی‌ را وادار كرده‌ به‌ دشمن‌ ملحق‌ گردد. و ظاهراً كشتن‌ یاسنگسار نیز چنین‌ است‌. (گرچه‌ ترس‌ پناه‌ بردن‌ به‌ دشمن‌ در كشته‌ نیست‌)
مسئله‌ 80 ـ چنانچه‌ جنایتی‌ در بیرون‌ حرم‌ (حرم‌ مكه‌) انجام‌ داد سپس‌ به‌حرم‌ پناه‌ برد. مادام‌ كه‌ در آنجاست‌ حد بر او جاری‌ نمی‌شود. ولی‌ بروی‌تنگ‌ گرفته‌ شده‌. غذا و آشامیدنی‌ باو نمی‌دهند و خرید و فروش‌ و تكلم‌ باوی‌ نمی‌كنند .ولی‌ اگر در حرم‌ مرتكب‌ جنایتی‌ شد. حد در آنجا بر وی‌جاری‌ می‌گردد. و تأخیر به‌ بیرون‌ حرم‌ جائز نیست‌. (البته‌ این‌ در موردتوانایی‌ اجراء حد است‌)

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92207
امروزامروز12
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته130
این ماهاین ماه946
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92207