www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

راه‌ اثبات‌ زنا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مسئله‌ 17 ـ زنا از دو راه‌ ثابت‌ می‌شود.
1 ـ اقرار.
2 ـ بینه‌.
اقرار پنج‌ شرط‌ دارد كه‌ اگر یكی‌ از اینها نبود حد جاری‌ نمی‌گردد.
1 ـ بلوغ‌ شخص‌ اقرار كننده‌.
2 ـ عقل‌.
3 ـ آزاد بودن‌ (غلام‌ یا كنیز نباشد)
4 ـ در اقرار مختار باشد. اكراه‌ و تهدید سبب‌ اقرار نگردد.
5 ـ قصد اقرار داشته‌ باشد.
بنابراین‌ اگر پسر بچه‌ یا دختر بچه‌ كه‌ هنوز بالغ‌ نشده‌اند اقرار به‌ زنا كنندحد زنا بر هیچكدام‌ جاری‌ نمی‌شود. و همچنین‌ اگر مرد یا زن‌ دیوانه‌ اقراركرد اثری‌ ندارد. و اقرار كننده‌ اگر غلام‌ یا كنیز باشد حد ندارد. و اگر كسی‌وادار به‌ اقرار شد و اقرارش‌ از روی‌ اكراه‌ بود وگرنه‌ شكنجه‌ می‌شود یا بلای‌دیگری‌ بر او وارد می‌گردد با این‌ اقرار زنا ثابت‌ نمی‌شود.
و چنانچه‌ اقرار اشتباهی‌ بود یا از روی‌ غفلت‌ یا در حال‌ خواب‌ یابی‌هوشی‌ واقع‌ شد ترتیب‌ اثر داده‌ نمی‌شود و زنا ثابت‌ نمی‌گردد.
مسئله‌ 18 ـ در اقرار برای‌ جریان‌ حد زنا چهار بار اقرار لازم‌ است‌. خواه‌اقرار كننده‌ مرد باشد یا زن‌. و می‌شود در یك‌ جلسه‌ چهار بار اقرار كند. به‌طوری‌ كه‌ هر بار جدا از بارهای‌ دیگر باشد و بعضی‌ از فقهاء برای‌ هر اقراریك‌ مجلس‌ جداگانه‌ شرط‌ دانسته‌اند.
مسئله‌ 19 ـ در اقرار گنگ‌ اگر چهار بار به‌ اشاره‌ بفهماند كافی‌ است‌ وچنانچه‌ احتیاج‌ به‌ ترجمه‌ باشد دو مرد عادل‌ برای‌ ترجمه‌ لازم‌ است‌.
مسئله‌ 20 ـ چنانچه‌ مردی‌ كمتر از چهار بار اعتراف‌ به‌ زنا با زنی‌ كرد. حدزنا بر وی‌ جاری‌ نمی‌شود. و آیا در مورد تعیین‌ زنی‌ كه‌ اعتراف‌ به‌ زنای‌ بااو كرده‌ حد قذف‌ دارد یا نه‌؟ دو قول‌ است‌ و حد نداشتن‌ قوی‌ است‌.
مسئله‌ 21 ـ اگر به‌ جماع‌ با زنی‌ اعتراف‌ كرد و مدعی‌ شد كه‌ زنم‌ بوده‌ حدندارد. و از وی‌ شاهد و قسم‌ نمی‌خواهند و اگر آن‌ زن‌. جماع‌ و همسر بودن‌هر دو را انكار كرد مهر ندارد. و اگر اعتراف‌ به‌ جماع‌ نمود و اظهار زنا نكردحق‌ مهر برای‌ او ثابت‌ است‌.
مسئله‌ 22 ـ چنانچه‌ مردی‌ چهار بار اقرار به‌ زنا با زنی‌ نمود و آن‌ زن‌ انكاركرد. مرد حد می‌خورد ولی‌ زن‌ حد ندارد. هر چند ادعای‌ هماهنگی‌ ورضایت‌ زن‌ را بنماید.

شروط‌ ثبوت‌ زنا با بینه‌ (شهود)

مسئله‌ 23 ـ به‌ شهادت‌ چهار مرد عادل‌ یا سه‌ مرد عادل‌ و دو زن‌ عادله‌ هرقسم‌ از زنا ثابت‌ می‌شود. و با شهادت‌ دو مرد عادل‌ و چهار زن‌ عادله‌ نیز هرزنا ثابت‌ می‌گردد. مگر زنایی‌ كه‌ حد آن‌ سنگسار یا كشتن‌ باشد. كه‌ در این‌صورت‌ به‌ شهادت‌ آنان‌ فقط‌ تازیانه‌ حد خواهد بود.
مسئله‌ 24 ـ به‌ شهادت‌ یك‌ مرد عادل‌ و شش‌ زن‌ عادله‌ یا بیشتر زنا ثابت‌نمی‌شود و همچنین‌ به‌ شهادت‌ دو مرد عادل‌ یا یك‌ مرد و قسم‌ حد جاری‌نمی‌گردد.
مسئله‌ 25 ـ اگر عدد شهود از حد لازم‌ كمتر باشد آنان‌ كه‌ شهادت‌ دادندحد قذف‌ بر آنها ثابت‌ می‌شود.
مسئله‌ 26 ـ در قبول‌ شهادت‌ شهود اضافه‌ بر عدالت‌ چند چیز دیگرمعتبر است‌.
1 ـ شهادت‌ به‌ داخل‌ كردن‌ و بیرون‌ نمودن‌ آلت‌ همانند میل‌ در سرمه‌دان‌.خواه‌ زنا حدش‌ تازیانه‌ باشد یا موجب‌ قتل‌ یا سنگسار. و در پاره‌ای‌ روایات‌معتبر مدار شهادت‌ را به‌ دیدن‌ قرار داده‌ كه‌ خالی‌ از اشكال‌ نیست‌. و اگرشاهد. شهادت‌ به‌ كیفیت‌ قرار گرفتن‌ مرد نسبت‌ به‌ زن‌ در حال‌ جماع‌ داد.ولی‌ شهادت‌ به‌ داخل‌ كردن‌ و بیرون‌ آوردن‌ نداد. حد زنا واجب‌ نمی‌شود.
2 ـ  شهود در همه‌ چیزهایی‌ كه‌ به‌ اختلاف‌ آنها عمل‌ متعدد می‌شودباید اتفاق‌ داشته‌ باشند. و چنانچه‌ اختلاف‌ در شهادت‌ بود و بر عمل‌واحدی‌ شهادت‌ ندادند. زنا ثابت‌ نشده‌ (و مشهود علیه‌ یا علیها حد زنانخورده‌ و بر شهود) حد قذف‌ محقق‌ می‌گردد. مثلاً دو شاهد شهادت‌ به‌زنا در صبح‌ دادند و دو شاهد دیگر زنا را در عصر دانستند. یا دو شاهدشهادت‌ بر وقوع‌ زنا در شهر معینی‌ یا جای‌ مخصوصی‌ دادند و دو شاهددیگر زنا را در شهر دیگر یا جای‌ دیگر گفتند. یا بعض‌ شهود بر زنا درحال‌ برهنگی‌ و پاره‌ای‌ دیگر در حال‌ پوشیدگی‌ شهادت‌ دادند. و در هیچ‌یك‌ از این‌ موارد مشهود علیه‌ یا مشهود علیها حد نمی‌خورد و بر شهودحد قذف‌ ثابت‌ می‌گردد. بلی‌ اگر در هر یك‌ از این‌ موارد. شهود باقی‌ براصل‌ زنا شهادت‌ بدهند. زنا ثابت‌ می‌شود. گو اینكه‌ جای‌ مخصوص‌ یاشهر مخصوص‌ یا وقت‌ مخصوص‌ و یا حال‌ خاص‌ را متذكر نشده‌ وشهود دیگر آنها را ذكر نمودند.
مسئله‌ 27 ـ چنانچه‌ بعض‌ شهود شهادت‌ به‌ زنای‌ اكراهی‌ دادند (كه‌ مرد بازن‌ با اكراه‌ زنا كرده‌)و بقیه‌ شهادت‌ به‌ زنای‌ زن‌ بدون‌ اكراه‌ دادند. آیا بر هردو حد جاری‌ می‌شود؟ اقوی‌ ثبوت‌ حد نسبت‌ به‌ مرد است‌. ولی‌ زن‌ حدنمی‌خورد (حد مرد هم‌ بر زنای‌ بدون‌ اكراه‌ است‌)
مسئله‌ 28 ـ شرط‌ سوم‌. شهود همزمان‌ شهادت‌ بدهند به‌ طوری‌ كه‌ دربین‌ شهادت‌ آنان‌ تاخیری‌ رخ‌ ندهد. بنابراین‌ اگر سه‌ نفر شهادت‌ دادند.چهارمی‌  چون‌ حاضر نبود شهادت‌ نداد. یا حاضر بود و از ادای‌ شهادت‌سر باز زد. زنا ثابت‌ نمی‌شود و بر شهود حد قذف‌ تعلق‌ می‌گیرد. بعضی‌شرط‌ چهارمی‌ نیز اضافه‌ كرده‌اند كه‌ هر چهار شاهد با هم‌ برای‌ شهادت‌حاضر شوند. كه‌ اگر متفرق‌ در مجلس‌ آمدند بر آنها حد قذف‌ جاری‌می‌گردد.

بر گشتن‌ شهود یا بعضی‌ از آنان‌ از شهادت‌

مسئله‌ 29 ـ اگر شهود كلاً یا بعض‌ آنان‌ از شهادت‌ خود برگشتند خواه‌قبل‌ از حكم‌ حاكم‌  یا بعد از آن‌. همانكه‌ برگشت‌ حد قذف‌ دارد. و حد زنابر مشهود علیه‌ جاری‌ نمی‌شود. و چنانچه‌ شاهدی‌ اعتراف‌ به‌ دروغ‌بودن‌ شهادت‌ كرد و مشهود علیه‌ به‌ شهادت‌ وی‌ و دیگران‌ كشته‌ شده‌قصاص‌ بر شاهد دروغگو ثابت‌ است‌.
مسئله‌ 30 ـ در ثبوت‌ زنا بسبب‌ شهادت‌ فرقی‌ نیست‌ كه‌ مشهود علیه‌(آنكه‌ شهود شهادت‌ به‌ زنای‌ او میدهند) مسلم‌ باشد یا كافر، آزاد باشد یاغلام‌ و یا كنیز، مرد باشد یا زن‌. و حاكم‌ شرع‌ اسلام‌ در مورد ثبوت‌ زنای‌اهل‌ كتاب‌ (یهودی‌، نصرانی‌، مجوسی‌) مخیر است‌ كه‌ حكم‌ اسلام‌ را برمشهود علیه‌ جاری‌ نماید یا زانی‌ یا زانیه‌ را باهل‌ دین‌ خود تسلیم‌ كرده‌ تاآنان‌ بر او حد اجراء كنند.
مسئله‌ 31 ـ در ثبوت‌ حد زنا فرقی‌ بین‌ زنای‌ تازه‌ با زنای‌ گذشته‌ دورنیست‌.
مسئله‌ 32 ـ چهار شاهد عادل‌ می‌توانند شاهد چند زنا و زنای‌ بیش‌ از دونفر نیز باشند و حد بر همه‌ زانی‌ یا زانیه‌ها جاری‌ می‌شود.
مسئله‌ 33 ـ در اجراء حد زنا كه‌ به‌ شهادت‌  شهود ثابت‌ شده‌ تصدیق‌ زانی‌یا زانیه‌ شرط‌ نیست‌. و اگر شهود را دروغگو بداند ضرر به‌ حد ندارد.
مسئله‌ 34 ـ زنا با دوبار اقرار و شهادت‌ دو شاهد ثابت‌ نمی‌شود. بلكه‌ بردو شاهد حد قذف‌ محقق‌ می‌گردد.
مسئله‌ 35 ـ انسانی‌ كه‌ زنا كرده‌ اگر بین‌ خود و خدا توبه‌ كند بهتر از اقرارنزد حاكم‌ شرع‌ و توبه‌ است‌.
مسئله‌ 36 ـ اگر زنا نزد امام‌ ثابت‌ شد شفاعت‌ برای‌ عدم‌ اجراء حد موردندارد. و همچنین‌ تأخیر در حد و كفالت‌ روا نیست‌.
مسئله‌ 37 ـ زنای‌ از روی‌ اضطرار یا تن‌ به‌ زنا دادن‌ بسبب‌ اضطرار حدندارد. ولی‌ سخن‌ در تحقق‌ زنای‌ اضطراری‌ است‌.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92201
امروزامروز6
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته124
این ماهاین ماه940
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92201