نقص در طواف‏

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مسأله 315 - هرگاه عمداً مقدارى از طواف را كم كند و موالات فوت شود ، اگر قبل از انجام چهار شوط باشد ، طوافش باطل خواهد بود گر چه احتمال صحت در صورت آوردن بيش از نصف قوى است لذا احتياط به اعاده طواف به قصد ما فى الذمه نظير مسأله قبلى ترك نشود و چنانچه موالات فوت نشود تا از مطاف بيرون نرفته مى‏تواند كمبود را به جا آورد و حكم بيرون رفتن عمدى از مطاف قبلاً گفته شد .
 مسأله 316 - هرگاه مقدارى از طواف را سهواً كم كند ، اگر پيش از فوت موالات يادش آمد و از مطاف بيرون نرفته باشد ، كمبود را به جا آورد و طوافش صحيح خواهد بود و چنانچه پس از فوت موالات يا بيرون رفتن از مطاف يادش بيايد و مقدار فراموش شده يك شوط باشد ، يك شوط را به جا آورد و طوافش صحيح است . و چنانچه شخصاً نتواند كمبود را انجام دهد ، هر چند به جهت اين باشد كه پس از بازگشت به وطن يادش بيايد ، بايد ديگرى را نايب بگيرد كه آن شوط را به جا آورد . و چنانچه مقدار فراموش شده بيش از يك و كمتر از چهار شوط باشد ، بايستى برگشته و كمبود را شخصاً به جا آورد و بهتر اين است كه پس از به جا آوردن كمبود و خواندن نماز طواف ، طواف را اعاده نمايد و اگر مقدار فراموش شده چهار يا بيش از چهار شوط باشد ، احوط اتمام و سپس اعاده طواف و نماز آن بعد از نماز است .

نشانی دفتر

قم: خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه شماره 28، فرعی شماره 8 پلاک 92

سیرجان: بلوار دکتر صادقی، مقابل داروخانه آریا

جدیدترین مطالب

15 مهر 1392
15 مهر 1392
15 مهر 1392
www.alrahmati.com ©2019